<span class="title">Receiving Light<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2019</span>
<span class="title">A Prime Activity<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2018</span>
<span class="title">A Prime Activity<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2018</span>
<span class="title">A Prime Activity<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2018</span>
<span class="title">Even the Shade Does not Belong to Them<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2018</span>
<span class="title">Neighbours<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2018</span>
<span class="title">Kisses<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2017</span>
<span class="title">Collecting Light<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2016</span>
<span class="title">Directions (Yinchuan)<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2016</span>
<span class="title">Directions, Standing on Mingcui Lake<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2016</span>
<span class="title">Measuring<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2015</span>
<span class="title">Soundless<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2015</span>
<span class="title">Windows 2011-12<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2011-12</span>
<span class="title">Scratches on Paper<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2011</span>
<span class="title">Directions (Triangle)<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2006</span>
<span class="title">Space<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2005–</span>
<span class="title">Space<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2005–</span>
<span class="title">Directions 2005/2013<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2005-2013</span>
<span class="title">Window 2003-2005<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2003-2005</span>
<span class="title">Window 2003-2005<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2003-2005</span>
<span class="title">Window 2003–2005<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2003-2005</span>
<span class="title">Photographs with Flags<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2003</span>
<span class="title">Directions 2002<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2002</span>
<span class="title">Directions 2002<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">2002</span>
<span class="title">Measuring Walls<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1998 (Reconstituted in 2014)</span>
<span class="title">Measuring Walls<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1998 (Reconstituted in 2014)</span>
<span class="title">Showering<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1998</span>
<span class="title">Photographs with a Flag<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1997</span>
<span class="title">Wooden Box<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1996</span>
<span class="title">Head Movement<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1995</span>
<span class="title">Legs and Arms<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1995</span>
<span class="title">Tongue<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1994</span>
<span class="title">Scratches on Paper<span class="title_comma">, </span></span><span class="year">1990</span>
Mohammed Kazem
Receiving Light, 2019
Scratches on inkjet print on Hahnemuhle paper
69.5 x 46 cm